СХЕМИ – ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Схеми е-магазини – СУПТО

1. Търговец извършва продажби чрез онлайн платформа

1.1. Онлайн платформата не притежава характеристиките на СУПТО

Вариант 1: Е-търговецът не използва СУПТО.
Търговецът извършва дейността си от обект, в който няма СУПТО. Продажбите
чрез тази платформа се отчитат с издаване на Фискален Бон от ЕКАФП в обекта /ако видът плащане
изисква издаване на Фискален Бон/.

Вариант 2: Е-търговецът използва СУПТО
Допуска се търговецът да импортира в СУПТО получаваните заявки за продажби,
направени в онлайн-платформата. Прилагат се правилата за импорт в СУПТО от други
източници, които не са СУПТО. Допустимо е търговецът да въвежда ръчно в СУПТО получените от онлайнплатформата данни за продажби, например ако за тях се получават известия по имейл.

1.2. Онлайн платформата притежава характеристиките на СУПТО.

Вариант 1: Е-търговецът използва софтуера на онлайн-платформата за управление
на продажбите си.
Онлайн платформата трябва да отговори на всички изисквания за СУПТО съгласно
Приложение №29 от Наредба Н-18/2006г.

Вариант 2: Е-търговецът не използва софтуера на онлайн-платформата за
управление на продажбите. Управлението на продажбите се извършва чрез друг софтуер –
СУПТО, за който е декларирано съответствие с изискванията на наредбата..
Изисквания:
1. Всички заявки за продажби (поръчки), направени чрез онлайн-платформата, се
импортират чрез автоматизиран интерфейс в използвания СУПТО и се обработват в него.
*В случай че онлайн-платформата не предоставя възможност за
автоматизиран интерфейс със СУПТО, се допуска импорт от файлове.
2. Е-търговецът е длъжен да предостави, при поискване от ОП, пълен достъп до
профила си в онлайн-платформата.
3. При импорта СУПТО осигурява зареждане в базата данни на всички
заявки/поръчки от онлайн-платформата в пълен обем и с непроменено съдържание.
4. В момента на импорт СУПТО генерира УНП на всяка заявка/поръчка.
5. За всички импортирани заявки/поръчки се съхранява следната структурирана
информация:
 Дата и време на импорт в СУПТО;
 Източник на импорта – наименование на онлайн-платформата,
име/псевдоним/идентификатор на търговеца в платформата;
 Уникален номер на заявката/поръчката, присвоен в онлайн-платформата;
 Пълни данни за всяка импортирана заявка/поръчка (съгласно т. 2);
6. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между
номерата им, присвоени в онлайн-платформата и генерираните за тях УНП.

2. Търговец извършва продажби в интернет чрез софтуер за електронен магазин

2.1. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер,
производителят/разпространителят на който е декларирал съответствие с изискванията
на Наредба Н-18/2006 г.
Софтуерът на електронния магазин отговаря на всички изисквания съгласно
Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г.

2.2. Софтуерът на електронния магазин е модул от СУПТО.
Производителят/разпространителят на СУПТО, включващ и модул „Е-магазин“, е декларирал
съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.

2.3. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ
характеристики на СУПТО, за който не е декларирано съответствие с изискванията на
Наредба Н-18/2006 г. (напр., open-source платформа за електронен магазин). Софтуерът се
използва от търговеца за управление на неговите продажби.
За да отговори на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., софтуерът трябва да
бъде надграден с допълнителна функционалност – чрез промяна (преработка) на sourceкода на софтуера и/или чрез разработено за целта разширение (plug-in).

Декларация за съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г. по реда на чл. 52б
се подава:
 Или от лицето, извършило промяна (преработка) на source-кода на софтуера на
електронния магазин;
 Или от електронния търговец, който използва софтуера, надграден с plug-in. За
целта електронният търговец трябва да се увери, че функционалността на софтуера
на електронния магазин, разширена със съответния plug-in, отговаря на
изискванията съгласно Приложение №29 на Наредба Н-18/2006 г.

2.4. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ
характеристики на СУПТО, но управлява продажбите чрез друг СУПТО, за който е
декларирано съответствие с изискванията на наредбата.
Изисквания:
1. Всички заявки за продажби (поръчки), направени чрез електронния магазин, се
импортират чрез автоматизиран интерфейс в използвания СУПТО и се обработват в него.
2. Е-търговецът е длъжен да предостави, при поискване от ОП, пълен достъп до
административната част на електронния магазин.
3. При импорта СУПТО осигурява зареждане в базата данни на всички заявки от
електронния магазин в пълен обем и с непроменено съдържание.
4. В момента на импорт СУПТО генерира УНП на всяка поръчка.
5. За всички импортирани поръчки се съхранява следната структурирана
информация:
 Дата и време на импорт в СУПТО;
 Източник на импорта – (напр. наименование на е-магазина, домейн, др.);
 Уникален номер на поръчката, присвоен в електронния магазин;
 Пълни данни за всяка импортирана поръчка (съгласно т. 3).
6. За всички импортирани поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им,
присвоени в софтуера на електронния магазин и генерираните за тях УНП.

Пълна и изчерпателна информация както и Приложение 33 на Наредба Н-18 относно онлайн търговия може да получите на сайта на НАП.