Общи условия за използване на alfatrex.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на alfatrex.com, по-долу за краткост „Уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от Алфа Трекс ООД. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: info@alfatrex.com

Телефон: 0877 588 900

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

1. Интелектуална собственост

1.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Алфа Трекс ООД. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Алфа Трекс ООД е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

1.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Алфа Трекс ООД, Алфа Трекс ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

2. Ограничаване на отговорността

2.1. Алфа Трекс ООД предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Алфа Трекс ООД не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

2.2. Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Алфа Трекс ООД няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

3. Регистрация на потребители

3.1. Алфа Трекс ООД запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Алфа Трекс ООД.

3.2. При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Алфа Трекс ООД ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.

4. Използване на уебсайта

4.1. Доколкото Алфа Трекс ООД е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

4.2. Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

5. Други

5.1. Алфа Трекс ООД запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

5.2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Дата на редакция: 24.05.2024